Το σχολείο μας

 ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΟ ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΟΥ ΑΒΔΟΥΛ ΧΑΜΙΤ
Ο εξοχότατος Βεζίρης, ο μέγιστος στρατάρχης, ο ρυθμιστής των υποθέσεων του  κόσμου, ο διευθύνων τα κοινά πράγματα, ο νους ο διαπεραστικός που διεκπεραιώνει με ορθή γνώμη τα σπουδαία ζητήματα, που θέτει τη βάση του Κράτους και της ευτυχίας, ο στρατάρχης των ανωτέρων υπαλλήλων που στερεώνει την ευτυχία και τη δόξα και τον οποίο ο ύψιστος Βασιλιάς περιβάλει με εύνοια, ο μέγιστος των Βεζίρηδων, ο έπαρχος της Θεσσαλονίκης της υψηλής Βασιλείας μου, ο κατέχων το ένδοξο αδαμαντοκόλλητο παράσημο Οσμανιέ και τον πρώτο βαθμό Μεδζιδιέ, ο βεζίρης μου Μεχμέτ Ραούφ Πασά, είθε ο Θεός να τον δοξάζει πάντοτε και ναϊπη της Θεσσαλονίκης Μεβλανά Αβδουραχμάν Χουσεϊν Εφέντη , το καύχημα των ένδοξων και ευγενών, το μέλος του Συμβουλίου, είθε να αυξηθεί η δόξα του.
Όταν φθάσει το υψηλό  αυτοκρατορικό μου μονόγραμμα να γίνει γνωστό ότι : Σύμφωνα με το περιεχόμενο των εγγράφων που διαβιβάστηκαν και κοινοποιήθηκαν στο Συμβούλιο Επικρατείας και που αναφέρονται στην έρευνα η οποία έγινε με αφορμή την αίτηση του Οικουμενικού Πατριαρχείου, όσον αφορά τη χορήγηση άδειας για την ανέγερση ενός Αρρεναγωγίου στην περιοχή Μπεϊλίκ (BEYLIK) του χωριού Ορμύλια της διοίκησης Κασσάνδρας, το σχολείο θα ανοικοδομηθεί επάνω σε οικόπεδο τετρακοσίων εξήντα πέντε τετραγωνικών μέτρων, το οποίο είναι κτήμα των κατοίκων του χωριού Ορμύλια στην περιοχή Μπεϊλίκ. Το σχολείο θα αναγερθεί επί των διαστάσεων πλάτους 34, μήκος 23 και ύψους 6 μέτρων, ενώ από τις διακόσες  Οθωμανικές λίρες που απαιτούνται να δαπανηθούν, οι εκατό λίρες θα καταβληθούν από τους δωρητές του χωριού, οι εξήντα λίρες από την κουμπανία Τραϊκόζ Κουραμάν της Ρωμυλίας και οι πενήντα λίρες από το ταμείο της εκκλησίας. Οι κάτοικοι του χωριού αναφέρθηκε, ανήκουν εξ ολοκλήρου την Ελληνική (RUM) κοινότητα και ανέρχονται σε χίλια πεντακόσια σαράντα δύο άτομα.
Επειδή εξακριβώθηκε ότι δεν συντρέχει κανένας λόγος να μη ανοικοδομηθεί το σχολείο είναι ανάγκη μετά την αποπεράτωση της ανέγερσης και κατά την λειτουργία του σχολείου να ληφθούν υπόψη το περιεχόμενο του άρθρου εκατόν είκοσι εννιά του Κανονισμού του Υπουργείου Παιδείας και οι όροι των αποφάσεων αναφορικά με το  Οικουμενικό Πατριαρχείο και την Κωνσταντινούπολη. Η έκδοση της υψηλής μου διαταγής η περιέχουσα την άδεια ανέγερσης του σχολείου, αφού ζητήθηκε από το τμήμα ιδιοκτησίας του Συμβουλίου που αναφέρθηκε, με συνημμένα τα πρακτικά, και αφού υποβλήθηκε η υπόθεση στην εξοχότητά  μου, εκδόθηκε και χορηγήθηκε  η υψηλή και τιμημένη διαταγή μου αυτή, με μεγάλη τιμή και χαρά. Εσύ ο έπαρχος, ο υποδεδειγμένος κύριος και οι λοιποί που αναφέρθηκαν, εσείς οι προμνησθέντες, να μην εμποδίσετε την ανέγερση του σχολείου, υπό τον όρο να μη παραβιασθούν  οι διαστάσεις που ορίσθηκαν και οι δαπάνες να τακτοποιηθούν όπως προαναφέρθηκε. Να μη εισπραχθούν προς τον σκοπό αυτόν, δια βίας, χρήματα από κανέναν και να φροντίσετε να μη δημιουργηθεί κατάσταση αντίθετη προς την υψηλή μου διαταγή, καταπιέζοντας ή προκαλώντας ενοχλήσεις με διαφόρους τρόπους. Γράφθηκε στις τέσσερις του μήνα Σαμπάν του έτους χίλια τριακόσια είκοσι πέντε (Τρίτη 13 Αυγούστου 1907.)    Πηγή: Ιστοσελίδα του πρώην Δήμου Ορμύλιας