Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς για τριήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη στην Αθήνα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αριθ.Πρωτ.:Φ 23/21, 29/01/18
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΔ/ΝΣΗΠ.&Δ.ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΡΟΣ : ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ -ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
Δ/ΝΣΗΠΡΩΤ/ΘΜΙΑΣΕΚΠ/ΣΗΣΝ.ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
12/ΘΕΣΙΟΔΗΜ.ΣΧΟΛΕΙΟΟΡΜΥΛΙΑΣ
Ταχ.Δ/νση :Ορμύλια
Ταχ.Κώδικας:63071
Πληροφορίες :Σταμούλης Ηλίας
Τηλ. :2371041312
ΦΑΞ:2371041206
Ε-mail:mail@dim_ormyl.chal.sch.gr

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
εκδήλωσηςενδιαφέροντοςυποβολήςοικονομικήςπροσφοράς
γιατριήμερηεκπαιδευτικήεπίσκεψηστην Αθήνα (20-22/04/2018)

Α.ΣΤΟΙΧΕΙΑΕΚΔΡΟΜΗΣ
ΤΟΠΟΣΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ:Ορμύλια–Αθήνα–Ορμύλια
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ:20/04/2018
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ:22/04/2018
ΑΡΙΘΜΟΣΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΓΟΝΕΩΝ-ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ:80ΤΑΞΕΙΣ:ΣΤ’, Ε΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝΣΥΝΟΔΩΝΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ:5
ΑπαιτήσειςΠροσφοράς
Ηπροσφοράθαπρέπειοπωσδήποτεναπεριέχειταπαρακάτωστοιχεία:
1. Σαφήςαναφοράτουμεταφορικούμέσουκαιπρόσθετεςπροδιαγραφές .
2. Αναφοράστηνπροσφοράκατηγορίαςτουκαταλύματος (περιοχή, κατηγορία …)
3. Λοιπέςυπηρεσίεςπουπαρέχονται(παρακολούθησηεκδηλώσεων,επίσκεψηχώρωνκλπ)
4. Υποχρεωτικήασφάλισηευθύνηςδιοργανωτή.
5. ΑναφοράτηςτελικήςσυνολικήςτιμήςτηςμετακίνησηςαλλάκαιτουκόστουςανάάτομοσυμπεριλαμβανομένουτουΦ.Π.Α.
6. Οοδηγόςκαιτολεωφορείοθαπρέπειναπληρούνόλους τουςκανόνεςασφαλείαςπουπροβλέπονταιαπότηνκείμενηνομοθεσία.
Κάθεταξιδιωτικόγραφείοαπαραίτηταθαπρέπεινακαταθέσειυπεύθυνηδήλωσηότιδιαθέτειειδικόσήμαλειτουργίας,τοοποίοβρίσκεταισεισχύ.
Τοεπιλεγμένοταξιδιωτικόγραφείοθαυπογράψειιδιωτικόσυμφωνητικόμετοσχολείο,στοοποίοθααναφέρεταιρητάκαιηασφάλειααστικήςεπαγγελματικήςευθύνης.
ΟιενδιαφερόμενοιμπορούννακαταθέσουντιςπροσφορέςτουςσεσφραγισμένοφάκελοστογραφείοτηςΔ/νσηςτουσχολείουτοαργότερομέχριτην Παρασκευή 02/02/2018καιώρα12:00μ.μ.

ΟΔιευθυντής
τηςΣχολικήςΜονάδας

ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ

Εκτύπωση

Posted in Uncategorized.

One Comment

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *